Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Firma Vojtěch Cetl, Leberova 467, 671 68 Šanov, Česká republika, IČ: 68016905, DIČ: CZ7603283798, podnikající na základě ŽL vydaného MÚ Hustopeče pod. č.j. MZU/1311/2020/388/3, e-mail: cetl@sofbu.cz, tel.: +420 724 127 545 (dále jen „Vojtěch Cetl“), zpracovává osobní údaje v souladu se zněním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které je přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. Vojtěch Cetl jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Firma Vojtěch Cetl shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté obchodními partnery na základě smlouvy o obchodní spolupráci, objednávky, poptávky apod. (dále jen smlouvy), a to jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu trvalého bydliště/sídla, dále údaje ze vzájemné komunikace vyplývající a údaje získané v důsledku plnění smlouvy. Osobní údaje jsou firmou zpracovávány za účelem řádného plnění smlouvy a výkonu práv z ní plynoucích.

Firma Vojtěch Cetl uvedené osobní údaje zpracovává pouze za stanoveným účelem po nezbytně dlouhou dobu pro účely plnění smlouvy, nároků z ní plynoucích, pro účely plnění obecně závazných právních povinností, kdy právním základem pro takové zpracování je řádné plnění smlouvy, plnění povinností dle obecně závazných právních předpisů a oprávněný zájem firmy, spočívající v získání a uchování skutečností, z nichž se podává řádné plnění smlouvy a povinností dle obecně závazných právních předpisů. Firma Vojtěch Cetl zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně 5 let po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů firmou Vojtěch Cetl:

 • plnění kupní smlouvy a poskytování služeb;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • splnění právní povinnosti;
 • přímý marketing (informační a produktové kampaně) firmy Vojtěch Cetl;
 • vedení zákaznické evidence.

Rozsah zpracování osobních údajů firmou Vojtěch Cetl:

Firma Vojtěch Cetl zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození;
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, e-mailová adresa;
 • další osobní údaje: údaje o platební morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu.

Zdroje osobních údajů:

Firma Vojtěch Cetl získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a firmou Vojtěch Cetl, a také významně zefektivní poskytování služeb.

Firma Vojtěch Cetl automaticky sbírá některé informace o uživatelích svých webových stránek www.delametoprodeti.cz; https://eshop.delametoprodeti.cz; www.tovoma.com; www.cetlovi.cz; www.ertepo.cz; www.sofbu.cz, a to v průběhu standardních operací serverů uvedených v první větě tohoto odstavce (např. IP adresa uživatelova počítače), a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle firmy Vojtěch Cetl a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli činnými pro firmu Vojtěch Cetl, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů. Tyto subjekty vystupují jako zpracovatelé osobních údajů a dodržují srovnatelná pravidla a zásady ochrany osobních údajů, jako dodržuje firma Vojtěch Cetl.

Mezi příjemce osobních údajů, kterým společnost osobní údaje poskytuje, patří s ohledem na povinnosti firmy uložené obecně závaznými právními předpisy i orgány veřejné moci, a to zejména správní, soudní, či jiné veřejné orgány.  

Firma zaručuje minimalizaci předávání osobních údajů zmíněným dalším zpracovatelům a jednání všech zpracovatelů je také v souladu s GDPR.

Aktuální případný výčet možných příjemců osobních údajů je následovný:

– externí účetní společnosti

– smluvní dopravci, kteří zajišťují dopravu zboží k zákazníkům (těmto jsou předávány informace o jméně, příjmení, doručovací adrese, telefonu a e-mailové adrese) – např. DPD CZ, Česká pošta apod.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů má následující práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům

– subjekt údajů má právo od firmy Vojtěch Cetl získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány, má také právo, aby firma bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

b) Právo na výmaz osobních údajů

– představuje povinnost firmy Vojtěch Cetl zlikvidovat osobní údaje subjektu údajů, které o něm zpracovává za podmínek dle čl. 17 GDPR, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (toto právo naplňuje rovněž tzv. právo být zapomenut).

c) Právo na omezení zpracování osobních údajů

– představuje povinnost firmy Vojtěch Cetl v případech dle čl. 18 GDPR omezit zpracování osobních údajů subjektu údajů, proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech firmy Vojtěch Cetl nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo vznést námitku.

d) Právo na přenositelnost osobních údajů

– představuje právo subjektu údajů na přenos zpracovávaných osobních údajů firmou Vojtěch Cetl (na základě souhlasu či pro účely plnění smlouvy) k jinému správci.

Subjekt údajů je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů prováděným firmou Vojtěch Cetl podat stížnost společnosti, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí jeho osobních údajů je zákonným požadavkem pro vznik závazku zřízeného smlouvou dle § 1721 a § 1723 odst. 1 Občanského zákoníku.  Je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zákazník – zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má firma Vojtěch Cetl uzavřen smluvní vztah;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace

Podmínky GDPR jsou také dostupné ve formátu PDF: