Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět Smlouvy 
 3. Místo plnění 
 4. Objednání zboží, uzavření Smlouvy
 5. Cena a placení 
 6. Informační povinnost poplatníka (§ 25 ZoET) 
 7. Dodací lhůta 
 8. Přepravní podmínky, poštovné 
 9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, servis 
 10. Poučení o právu odstoupit od Smlouvy 
 11. Ochrana osobních údajů 
 12. Ochrana spotřebitele 
 13. Závěrečná ustanovení 

1. Všeobecná ustanovení 

1.1. Kupující je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami (dále jen „OP“) pro dodávky zboží vyhlášené Prodávajícím, kterým je firma Vojtěch Cetl, Leberova 467, 671 68 Šanov, Česká republika, IČ: 68016905, DIČ: CZ7603283798, podnikající na základě ŽL vydaného MÚ Hustopeče pod. č.j. MZU/1311/2020/388/3, e-mail: cetl@sofbu.cz, tel.: +420 724 127 545 (dále jen „Prodávající“) a Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě „DĚLÁME TO PRO DĚTI“ a na internetových stránkách https://eshop.delametoprodeti.cz, www.tovoma.comwww.cetlovi.czwww.ertepo.czwww.sofbu.cz. 

 1.2. Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto OP a souhlasí s Reklamačním řádem a Podmínkami ochrany osobních údajů Prodávajícího. 

 1.3. Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito OP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve Smlouvě stanoveno výslovně jinak. OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (Kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah Kupní Smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. 

1.4. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá Kupní Smlouva v písemné formě, dodá Prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě. Elektronická objednávka je pouze návrhem na uzavření Kupní Smlouvy a podléhá schválení a potvrzení ze strany Prodávajícího. 

 1.5. V zájmu smluvních stran je řešit veškeré stížnosti vzájemnou dohodou. Prodávající za tímto účelem provádí interní šetření, a to bezodkladně po zjištění všech skutečností. Stížnosti a podněty je možné zaslat e-mailem na adresu cetlova@sofbu.cz nebo poštou doporučeně na adresu Vojtěch Cetl, Leberova 467, 671 68 Šanov. V případě, že nedojde ke vzájemné dohodě smluvních stran, může se Kupující se svou stížností obrátit na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný soud. 

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Předmětem Smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v Kupní Smlouvě – objednávce (dále jen zboží nebo služby). 

2.2. Váhy, rozměry, kapacita, ceny a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách Prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve Smlouvě výslovně označeny jako závazné. 

2.3. Prodávající se zavazuje, že bude Kupujícím dodávat: 

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, 
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, 
 • vybavené českými informacemi o použití zboží, případně českým návodem k použití. 

3. Místo plnění 

3.1. Místem plnění je místo podnikání Prodávajícího.  
 
3.2. Při osobním odběru zboží je Kupující povinen sdělit číslo objednávky a jméno zákazníka. V případě, že zboží odebírá jiná osoba než Kupující, je tato osoba povinna se prokázat plnou mocí od Kupujícího a platným občanským průkazem. 

4. Objednání zboží, uzavření Smlouvy 

4.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 

4.2. Kupující, který objednává zboží za účelem jeho dalšího prodeje je povinen vyplnit také informace v části „údaje pro firmy“. 

4.3. Objednávka je návrhem na uzavření Kupní Smlouvy. K uzavření Kupní Smlouvy dochází až po zaslání potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. 

4.4. Bezchybné vyplnění kontaktních údajů je podmínkou pro uzavření Smlouvy. Zejména při chybně uvedené e-mailové adrese neproběhne potvrzení přijetí objednávky ze strany Prodávajícího a Kupující je povinen tento údaj řádně opravit. 

4.5. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. telefonicky či písemně). Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. 

4.6. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná Kupní Smlouva, elektronická objednávka uzavřenou Smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí. 

4.7. Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná Kupní Smlouva, požívají výhod sjednaných při podepisování Smlouvy, resp. jednostranně nabízených Prodávajícím po uzavření Smlouvy na jeho internetové stránce. 

4.8. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat další potvrzení objednávek od zákazníků, kterým se nepodařilo dřívější zásilky doručit. Při neúspěšném doručení 3 a více zásilek v kalendářním roce na jednu adresu nebudou již další zásilky expedovány. 

4.9. Pokud Kupující prodá zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči Prodávajícímu žádná práva. 

5. Cena a placení 

5.1. Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách Prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání zboží.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. 

5.3. Kupní cena bude považována za zaplacenou úhradou ceny dopravci při převzetí zboží, připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet Prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

5.4. Faktura vystavená na základě Kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je současně daňovým dokladem.

5.5. Převzetí zboží Kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

5.6. Splatnost faktury je 10 dní od data vystavení. 

5.7. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, cena za platbu a další poplatky uvedené v objednávce. 

6. Informační povinnost poplatníka (§ 25 ZoET) 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

7. Dodací lhůta 

7.1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. 

7.2. V případě, že je zboží na skladě, zavazuje se jej Prodávající vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím. 

7.3. Většina zboží, jež je nabízena na internetových stránkách Prodávajícího, je převážně stále na skladě. Jedná-li se ze strany Kupujícího o důležitou objednávku, je povinen vyžádat si od Prodávajícího písemné potvrzení dostupnosti zboží a objednávky, a to vzhledem k tomu, že může dojít k situaci, že zboží je momentálně nedostupné nebo vyprodané. V takovém případě je Prodávající povinen oznámit tuto skutečnost Kupujícímu a objednávka Kupujícího je dnem doručení oznámení zrušena. Kupující není oprávněn požadovat jakékoliv náhrady vyplývající ze zrušené objednávky z důvodu nedostupnosti zboží. V těchto případech Prodávající doporučuje Kupujícímu vytvořit novou objednávku. 

7.4. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li Prodávající schopen do 14 kalendářních dní odeslat zboží Kupujícímu (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené Kupujícím k aktuální objednávce – Kupní Smlouvě na jeho účet. 

7.5. Objednávky s větším počtem kusů než 1 mohou být odeslány z různých provozoven a doručeny nezávisle na sobě. Cena dopravy se tímto nemění. 

8. Přepravní podmínky, poštovné 

8.1. Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro Českou republiku: 

DPD CZ (Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.) 

DPD CZ = 0 Kč (objednávky od 3.500 Kč včetně DPH jsou zasílány zdarma) 
DPD CZ = 230 Kč včetně DPH(objednávky do 3.499 Kč včetně DPH)  

Jak probíhá doručení balíčku prostřednictvím kurýrní služby DPD CZ? 

Balíček Vám bude dopraven spedicí DPD CZ, která zajišťuje dodání v pracovní dny obvykle do 24 hodin od okamžiku expedice. Konečnému spotřebiteli bude zároveň odeslána SMS s číslem balíku, termínem doručení i výší případné dobírky, včetně možnosti přesměrování zásilky do výdejního místa DPD.  

V den doručení bude konečnému spotřebiteli zaslána SMS s přesnějším časovým oknem, během kterého bude zásilka doručena, a také přímý kontakt na doručujícího řidiče. Pokud Vás i přesto řidič nezastihne na Vaší adrese, doručuje spedice DPD CZ zásilku znovu následující pracovní den. Pokud ani tehdy nebudete na dodací adrese přítomni, zboží se vrátí zpět na náš sklad.  

Cestu Vaší zásilky na Vaši adresu můžete kontrolovat po zadání čísla balíku na www.baliky.cz, zde můžete také přesměrovat zaslání Vaší zásilky na některé z výdejních míst sítě DPD a vyzvednout si zásilku v čase, který Vám vyhovuje.  

Po uložení zásilky na výdejním místě DPD je možné balík vyzvednout bez nutnosti prokazovat totožnost. Stačí předložit kód pro vyzvednutí, který adresát nalezne v SMS nebo e-mailovém avízu o uložení. Zásilku tak může vyzvednout i třetí osoba. V okamžiku uložení zásilky na výdejním místě DPD Vám bude zasláno avízo o uložení (e-mail/SMS) na vámi vybraném místě. V tuto chvíli je Váš balík připraven k vyzvednutí. 

Viditelně poškozené nebo rozbalené zásilky prosím nepřebírejte. Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 724 858 437, abychom se domluvili, jak dále postupovat. 

Pokud Vám do tří pracovních dnů od obdržení SMS / e-mailu o expedici nebude balíček doručen ani nedostanete výzvu k vyzvednutí, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle +420 724 858 437 nebo na emailu: cetlova@sofbu.cz.  

Osobní odběr 

Zboží lze vyzvednout osobně po domluvě (e-mailem, telefonicky), v pracovních dnech v rámci smluvené doby v místě podnikání nebo provozovnách Prodávajícího v ČESKÉ REPUBLICE. Adresa je uvedena v bodě 1.1., případně v kontaktech na internetových stránkách Prodávajícího. Podmínkou osobního odběru zboží je platba v hotovosti nebo platební kartou nebo potvrzení o přijetí platby na účet Prodávajícího. Pro vyzvednutí rezervované objednávky je lhůta 7 dnů. 

8.2. Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro Slovensko: 

DPD CZ (Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.) 

DPD CZ =     0 Kč (objednávky od 5.000 Kč včetně DPH jsou zasílány zdarma) 
DPD CZ = 330 Kč (objednávky do 4.999 Kč včetně DPH)  

Platba na dobírku není na Slovensko možná. 

Jak probíhá doručení balíčku prostřednictvím kurýrní služby DPD? 

Balíček Vám bude dopraven spedicí DPD, která zajišťuje dodání v pracovní dny obvykle do 72 hodin od okamžiku expedice. Konečnému spotřebiteli bude zároveň odeslána SMS s číslem balíku, termínem doručení i výší případné dobírky, včetně možnosti přesměrování zásilky do výdejního místa DPD.  

V den doručení bude konečnému spotřebiteli zaslána SMS s přesnějším časovým oknem, během kterého bude zásilka doručena, a také přímý kontakt na doručujícího řidiče. Pokud Vás i přesto řidič nezastihne na Vaší adrese, doručuje spedice DPD zásilku znovu následující pracovní den. Pokud ani tehdy nebudete na dodací adrese přítomni, zboží se vrátí zpět na náš sklad.  

Cestu Vaší zásilky na Vaši adresu můžete kontrolovat po zadání čísla balíku na www.baliky.sk, zde můžete také přesměrovat zaslání Vaší zásilky na některé z výdejních míst sítě DPD a vyzvednout si zásilku v čase, který Vám vyhovuje.  

Viditelně poškozené nebo rozbalené zásilky prosím nepřebírejte.  

Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 724 858 437, abychom se domluvili, jak dále postupovat. 

Pokud Vám do tří pracovních dnů od obdržení SMS / e-mailu o expedici nebude balíček doručen ani nedostanete výzvu k vyzvednutí, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle +420 724 858 437 nebo na emailu: cetlova@sofbu.cz.  

Osobní odběr 

Zboží lze vyzvednout osobně po domluvě (e-mailem, telefonicky), v pracovních dnech v rámci smluvené doby v místě podnikání nebo provozovnách Prodávajícího v  ČESKÉ REPUBLICE. Adresa je uvedena v bodě 1.1., případně v kontaktech na internetových stránkách Prodávajícího. Podmínkou osobního odběru zboží je platba v hotovosti nebo platební kartou nebo potvrzení o přijetí platby na účet Prodávajícího. Pro vyzvednutí rezervované objednávky je lhůta 7 dnů. 

8.3. Přehled možných způsobů platby a jejich ceny: 

DOBÍRKA 

Platba na dobírku znamená, že za balíček zaplatíte přímo kurýrovi přepravní služby, který Vám zásilku přiveze. Cenu balíčku tedy uhradíte hotově při převzetí. 
Platba na dobírku je možná pouze v rámci České republiky.  

BANKOVNÍ PŘEVOD 

Bankovním převodem předem = 0 Kč 

Objednávka bude doručena na základě připsání částky na účet prodávajícího. 

Při platbě bankovním převodem obdrží zákazník pokyny k platbě včetně variabilního symbolu.  

Platba je možná na bankovní účet Prodávajícího:  

Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 468016905/5500, IBAN: CZ5255000000000468016905, SWIFT: RZBCCZPP 
Platba bankovním převodem je možná POUZE v CZK. Při zaslání platby pod chybnými údaji (chybný VS či jeho neuvedení), může dojít k pozdržení vyřízení objednávky. Za případné problémy s identifikací nenese prodávající odpovědnost. 

HOTOVOST 

V hotovosti při osobním vyzvednutí = 0 Kč 
Zboží lze vyzvednout osobně po domluvě (e-mailem, telefonicky), v pracovních dnech v rámci smluvené doby v místě podnikání nebo provozovnách Prodávajícího. Adresa je uvedena v bodě 1.1., případně v kontaktech na internetových stránkách Prodávajícího. 

Podmínkou osobního odběru zboží je platba v hotovosti nebo potvrzení o přijetí platby na účet Prodávajícího. 

Platba kartou na místě je možná.  

Před zaplacením objednávky v hotovosti si zboží pečlivě překontrolujte. Objednávka zboží není závazná. Rezervace objednávek trvá 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím.  

PLATEBNÍ KARTA 

Platba kartou je možná pouze při osobním převzetí zboží. 

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, servis 

9.1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění platí po dobu 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím nebo konečným uživatelem při prodeji. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. 
 
9.2. Při rozdělení objednávky na více zásilek platí počátek lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění ode dne převzetí poslední části objednávky Kupujícím. 
 
9.3. Kupující je povinen při přebírání od dopravce překontrolovat neporušenost obalu zásilky a případné poškození neprodleně nahlásit. 
 
9.4. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve. Zjistí-li Kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit na  

e-mail: cetlova@sofbu.cz, telefon: +420 724 858 437, nebo
na adresu: Vojtěch Cetl, Leberova 467, 671 68 Šanov. 

9.5. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena.  

Reklamace použitého zboží je možné uplatnit zasláním na adresu: 
Vojtěch Cetl
Leberova 467
671 68 Šanov 
e-mail: cetlova@sofbu.cz 
telefon: +420 724 858 437 

9.6. Pro reklamace použitého zboží Kupující přiloží FORMULÁŘ – REKLAMAČNÍ PROTOKOL, který by měl v zájmu urychlení reklamace obsahovat: 

 • datum dodání zboží, 
 • název a číslo výrobku, a kupní cena (doklad o zakoupení, např. kopii paragonu, faktury, číslo objednávky, výjezd z terminálu, či udání přesného dne a místa nákupu, aby mohl být nákup ověřen)
 • reklamované množství 
 • přesný popis závady a návrh na vyřízení reklamace 
 • kontaktní spojení (nejlépe telefonní číslo či e-mailová adresa) 
 • adresa zákazníka, na kterou má být vyřízená reklamace zaslána 

FORMULÁŘ – REKLAMAČNÍ PROTOKOL je ke stažení na našich webových stránkách https://eshop.delametoprodeti.cz v záložce „Vše o nákupu – Dokumenty“. 

9.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo 

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
 • na odstranění vady opravou věci 
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
 • odstoupit od smlouvy 

9.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

9. 9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 

9. 10. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. 

10. Poučení o právu na odstoupení od Smlouvy 

10.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář „FORMULÁŘ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY“ poskytovaný prodávajícím, který je ke stažení na našich webových stránkách. 

V případě vrácení zboží, ke kterému obdržel zákazník dárek zdarma (který u nás dostanete při některých nákupních akcích) musí kupující s objednaným zbožím vrátit i tento dárek. V případě, že ho kupující nevrátí, bude mu odečtena původní částka dárku uvedená na dokladu od ceny vráceného zboží. 

10.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). 
Zaslat na e-mail: cetlova@sofbu.cz, nebo na adresu: Vojtěch Cetl, Leberova 467, 671 68 Šanov. 

Na stránkách https://eshop.delametoprodeti.cz v záložce „Vše o nákupu – Dokumenty“ můžete stáhnout a vyplnit „FORMULÁŘ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY“, není to však Vaší povinností. 

10.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

10.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy: 
 Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží. 

10.5. Převzetí zboží: 
 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět na adresu, ze které jste jej obdrželi. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.  

10.6. Náklady spojené s vrácením zboží: 
 Náklady spojené s vrácením zboží hradí Kupující. 

10.7. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: 
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží i v případě, že s tímto zbožím nakládá s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, mimo byt (dále jen „Náhrada“). Prodávající uplatní nárok na Náhradu u Kupujícího tak, že mu vrátí od Kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi zboží snížené o Náhradu, a to stejným způsobem, jako ji přijal. 

Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud naplní jednu z níže uvedených podmínek: 

 • zboží je bez původních štítků, visaček 
 • zboží je špinavé či poškozené 
 • zboží je bez obalu nebo je obal poškozen 
 • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí 
 • zboží není schopné dalšího prodeje 

11. Ochrana osobních údajů  

11.1. Informace o zpracování osobních údajů 

Firma Vojtěch Cetl, Leberova 467, 671 68 Šanov, Česká republika, IČ: 68016905, DIČ: CZ7603283798, podnikající na základě ŽL vydaného MÚ Hustopeče pod. č.j. MZU/1311/2020/388/3, e-mail: cetl@sofbu.cz, tel.: +420 724 127 545 (dále jen „Vojtěch Cetl“), zpracovává osobní údaje v souladu se zněním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které je přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. Vojtěch Cetl jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů. 

11.2. Účel a rozsah zpracování osobních údajů: 

Firma Vojtěch Cetl shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté obchodními partnery na základě smlouvy o obchodní spolupráci, objednávky, poptávky apod. (dále jen smlouvy), a to jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu trvalého bydliště/sídla, dále údaje ze vzájemné komunikace vyplývající a údaje získané v důsledku plnění smlouvy. Osobní údaje jsou firmou zpracovávány za účelem řádného plnění smlouvy a výkonu práv z ní plynoucích.  

Firma Vojtěch Cetl uvedené osobní údaje zpracovává pouze za stanoveným účelem po nezbytně dlouhou dobu pro účely plnění smlouvy, nároků z ní plynoucích, pro účely plnění obecně závazných právních povinností, kdy právním základem pro takové zpracování je řádné plnění smlouvy, plnění povinností dle obecně závazných právních předpisů a oprávněný zájem firmy, spočívající v získání a uchování skutečností, z nichž se podává řádné plnění smlouvy a povinností dle obecně závazných právních předpisů. Firma Vojtěch Cetl zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně 5 let po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde. 

11.3. Základní účely zpracování osobních údajů firmou Vojtěch Cetl: 

 • plnění kupní smlouvy a poskytování služeb; 
 • účetní a daňové účely; 
 • vymáhání pohledávek; 
 • splnění právní povinnosti; 
 • přímý marketing (informační a produktové kampaně) firmy Vojtěch Cetl; 
 • vedení zákaznické evidence.  

11.4. Rozsah zpracování osobních údajů firmou Vojtěch Cetl: 

Firma Vojtěch Cetl zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: 

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození; 
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, e-mailová adresa; 
 • další osobní údaje: údaje o platební morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu.  

11.5. Zdroje osobních údajů: 

Firma Vojtěch Cetl získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a firmou Vojtěch Cetl, a také významně zefektivní poskytování služeb. 

Firma Vojtěch Cetl automaticky sbírá některé informace o uživatelích svých webových stránek www.delametoprodeti.cz; https://eshop.delametoprodeti.czwww.tovoma.comwww.cetlovi.czwww.ertepo.czwww.sofbu.cz, a to v průběhu standardních operací serverů uvedených v první větě tohoto odstavce (např. IP adresa uživatelova počítače), a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně. 

11.6. Zpracovatelé a příjemci: 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle firmy Vojtěch Cetl a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli činnými pro firmu Vojtěch Cetl, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů. Tyto subjekty vystupují jako zpracovatelé osobních údajů a dodržují srovnatelná pravidla a zásady ochrany osobních údajů, jako dodržuje firma Vojtěch Cetl. 

Mezi příjemce osobních údajů, kterým společnost osobní údaje poskytuje, patří s ohledem na povinnosti firmy uložené obecně závaznými právními předpisy i orgány veřejné moci, a to zejména správní, soudní, či jiné veřejné orgány.   

Firma zaručuje minimalizaci předávání osobních údajů zmíněným dalším zpracovatelům, jejichž jednání je také v souladu s GDPR.  

Aktuální případný výčet možných příjemců osobních údajů je následovný: 

– externí účetní společnosti 

– smluvní dopravci, kteří zajišťují dopravu zboží k zákazníkům (těmto jsou předávány informace o jméně, příjmení, doručovací adrese, telefonu a e-mailové adrese) – např. DPD CZ, Česká pošta apod. 

11.7. Práva subjektu údajů: 

Subjekt údajů má následující práva: 

a) Právo na přístup k osobním údajům 

– subjekt údajů má právo od firmy Vojtěch Cetl získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány, má také právo, aby firma bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit. 

b) Právo na výmaz osobních údajů 

– představuje povinnost firmy Vojtěch Cetl zlikvidovat osobní údaje subjektu údajů, které o něm zpracovává za podmínek dle čl. 17 GDPR, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (toto právo naplňuje rovněž tzv. právo být zapomenut). 

c) Právo na omezení zpracování osobních údajů 

– představuje povinnost firmy Vojtěch Cetl v případech dle čl. 18 GDPR omezit zpracování osobních údajů subjektu údajů, proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech firmy Vojtěch Cetl nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo vznést námitku. 

d) Právo na přenositelnost osobních údajů 

– představuje právo subjektu údajů na přenos zpracovávaných osobních údajů firmou Vojtěch Cetl (na základě souhlasu či pro účely plnění smlouvy) k jinému správci. 

Subjekt údajů je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů prováděným firmou Vojtěch Cetl podat stížnost společnosti, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 

Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí jeho osobních údajů je zákonným požadavkem pro vznik závazku zřízeného smlouvou dle § 1721 a § 1723 odst. 1 Občanského zákoníku.  Je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

11.7. Vymezení užitých pojmů: 

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat; 
 • subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují; 
 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj; 
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona; 
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; 
 • zákazník – zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má firma Vojtěch Cetl uzavřen smluvní vztah;  

zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace 

12. Ochrana spotřebitele 

12. 1. S účinností novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má každý spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb – ADR (alternative dispute resolution). 

12. 2. Kompletní seznam orgánů mimosoudního řešení sporů povede Ministerstvo průmyslu a obchodu: www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni/ 

12. 3. V drtivé většině případů je tímto kontrolním orgánem Česká obchodní inspekce: www.coi.cz 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. 
 
13.2. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová Kupní Smlouva) má Kupující právo odstoupit od Smlouvy, dojde-li po podpisu Smlouvy k podstatné změně OP. Odešle-li Kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. 
 
13.3. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. 
 
13.4. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení OP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce Prodávajícího, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. 
 
13.5. Odeslanou objednávkou (návrhem Kupní Smlouvy) je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2022.